Organizaciona šema

Organizaciona šema

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD
ul. Rumenački put br. 86, 21000 Novi Sad
PIB: 100276831
matični broj: 08588759

I Skupština društva – osnivači (dva udela)

II Direktor društva

III Stručne službe društva:

 • Sektor marketinga
 • Knjigovodstveno – finansijski sektor
 • Komercijalni sektor
 • Sektor za opšte pravne i kadrovske poslove
 • Sektor obezbeđenja i zaštite na radu

IV Oblast proizvodnje:

 • Direktor proizvodnje
 • Kontrola kvaliteta i ispravnost sirovina i proizvoda
 • Linija klanja krupne stoke sa depoom
 • Linija klanja živine
 • Pandleraj
 • Prerada

V Maloprodaja:

 • Rukovodilac maloprodaje
 • Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja maloprodaje
 • Maloprodajni objekti (122 specijalizovana maloprodajna objekta)

VII Tehnički sektor

 • Služba održavanja
 • Služba transporta
 • Štamparija
Ništa bez Matijevića