Društvena odgovornost

Sve je veći broj izvora zagađivanja i zagađujućih materija, a samim tim i veći rizik obolevanja čovekovog organizma. Pored toga, veliki uticaj na zdravlje ljudi ima i izmenjeni životni stilovi, odnosno način ishrane i kultura. S toga, briga o zdravlju postala je imperativ zdravih životnih uslova u savremenom svetu.

IM MATIJEVIĆ DOO Novi Sad je samim stupanjem na snagu obaveze primene HACCP sistema u prerađivačkoj prehrambenoj industriji, imala već primenljiv i uređen sistem menadžmenta za bezbednost hrane i higijene radnog prostora, kao prvi na listi prioriteta za uspeh na izuzetno zahtevnom tržištu prehrambenih proizvoda.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, odnosno mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, kao i mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg p roizvoda.

Ovim sistemom bezbednosti hrane obuhvaćen je niz postupaka pri kontroli procesa proizvodnje hrane i uočavanje kritičnih tačaka u tom procesu, a sve sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji je bezbedan za njegovo zdravlje.

HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom. Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv. Prednosti primene ovog sistema su očigledne kako za potrošače tako i za naše preduzeće.

Za potrošače to znači da se pomoću HACCP sistema obezbeđuje snabdevanje zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima, a samim tim redukuje pojava bolesti izazvanih hranom, a kompaniji se obezbeđuje da uživa veće poverenje državnih nadzornih organa, krajnjih potrošača i drugih zainteresovanih strana.

Zaštita životne sredine

IM MATIJEVIĆ DOO Novi Sad kao kompanija svesna važnosti odgovornog ponašanja prema životnoj sredini, posvećeno radi na kontinualnom unapređenju i prevenciji uticaja svojih poslovnih aktivnosti na prirodno okruženje. Odgovorno ponašanje ove kompanije prema životnoj sredini sprovodi se primenom načela održivog razvoja, kao i primenom domaćih i međunarodnih standarda i propisa za upravljanje sistemom zaštite životne sredine u svim fazama proizvodnje osnovnih životnih namirnica.

Domaćinsko poslovanje,kroz održivo upravljanje kvalitetom životne sredine podrazumeva modernizaciju tehnoloških procesa i opreme, smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduhu, vodi i zemljištu, povećanje energetske efikasnosti i pravilno upravljanje otpadom. Kvalitet životne sredine se kontroliše redovnim monitoringom stanja životne sredine. U kompaniji se velika pažnja poklanja prečišćavanju otpadnih voda, te se sve otpadne vode iz procesa proizvodnje, sanitarne i atmosferske vode usmeravaju na postrojenje za predtretman otpadnih voda, gde se tretiraju do zadovoljavajućeg kvaliteta prema zakonskoj regulativi, pre puštanja u gradsku kanalizacionu mrežu.

Prečistač otpadnih voda radi na mehaničko-hemijskom principu i u značajnoj meri redukuje mnoge parametre zagađenja prisutne u otpadnoj vodi, a naročito organsko opterećenje izraženo kao koncentracija biološke potrošnje kiseonika, masti I suspendovanih materija. Dobijeni kvalitet tretiranih otpadnih voda pre ispuštanja u gradsku kanalizacionu mrežu u potpunosti zadovoljava kriterijume Odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju.

Upravljanje otpadom u kompaniji regulisano je internim aktima u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i ugovorima sa ovlašćenim operaterima, kojima se unapređuje održiv sistem upravljanja svim vrstama otpada koji se generiše u radnim procesima.

Bezbednost i zdravlje na radu

Cilj kompanije je da obezbedi održivo, zdravo i bezbedno radno okruženje i svede na minimum sve potencijalne rizike sa kojima se suočavaju zaposleni. Priroda poslovanja zahteva visok stepen bezbednosti i zdravlja na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešno poslovanje.

Modernizacijom proizvodnje, primenom naprednih tehnoloških rešenja i ličnih zaštitnih sredstava i kontunuiranom obukom zaposlenih, ovakav sistem omogućava adekvatnu preventivu, monitoring, kao i pravovremeno i efikasno reagovanje u vanrednim situacijama, a sve sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja, kao i oboljenja u vezi sa radom.

Priznanja

2019. – Pokrajinsko priznanje za rezultat u privredi LAZAR DUNĐERSKI
2018. – Orden Svetog Save za finansijsku podršku za izgradnju Hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene

Donacije

Pored mnogobrojnih donacija, izdvajamo sledeće na koje smo posebno ponosni:

2020. Humanitarne fondacije Budi human i Podrži život – „Da Dražan pobedi opaku bolest“ – donacija   

Industrija mesa Matijevic doo Novi Sad donirala je 500.000 dinara za lečenje Dražana Vučića.

2020. Fondacija „Zadužbina Svetog manastira Hilandar“ – donacija

2020. COVID 19 – donacija 

Industrija mesa Matijevic doo Novi Sad donirala je 100.000 eura Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za nabavku neophodne medicinske opreme i podršku naporima medicinskog sistema u situaciji u kojoj se danas Srbija nalazi. Takođe, Industrija mesa Matijević je donirala i  50 tona osnovnih životnih namirnica za Grad Novi Sad i sve javne službe koje doprinose funkcionisanju  i na taj način podržala napore celokupnog sistema u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19. Dodatno, Industrija mesa Matijević ulaže sve svoje napore, da uz poštovanje najstrožih preporuka za zaštitu zaposlenih, nastavi  redovno snadbevanje kupaca mesom i mesnim prerađevinama.

2019. FUDBALSKI KLUB VOJVODINA NOVI SAD
2019. DONACIJA – POMOĆ ZA OBNOVU MANASTIRA BEOČIN

2018. DONACIJA – PODRŠKA ZA IZGRADNJU HRAMA SVETOG CARA KONSTANTINA I CARICE JELENE
Nakon deset godina čekanja, u nedelju 03. juna 2018., obeležen je početak izgradnje i osvećenje temelja hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene na novosadskom naselju Grbavica. Porodica Matijević i mnogi drugi dobrotvori pomogli su da konačno otpočne izgradnja hrama. Prisutnima se tom prilikom obratio i vlasnik komapanije “Matijević” Petar Matijević kojem je vladika bački Irinej uručio Orden Svetog Save za finansijsku podršku za izgradnju hrama.
„U istoriji srpskog naroda je poznato zadužbinarstvo i ktitorstvo, a poslednjih pet-šest godina je i lakše ostvarljiv zajednički cilj poput ove izgradnje hrama, jer vlast, kapital i crkva zajedno delaju. Mladi jastrebovi vladajuće nomenklature imaju smisla za nova vremena i smatram da imamo svetlu budućnost uz njih. Želeo sam da pomognem crkvi i svom narodu, a neka to bude to bude i temelj mog opstanka“, kazao je Matijević i istakao da se nada da će i njegova deca i osmoro unučadi nastaviti istim putem dobročinstva u budućnosti.

2018. DONACIJA – FONDACIJA MAGNET ZA LJUBAV
Dana 28.05.2018. Industrija mesa „Matijevic“ potpisala je ugovor o donaciji sa Fondacijom „Magnet za ljubav“.

Donirana sredstva su uplaćena u fond za nabavku magnetene rezonance (MRI) sa pratećom opremom i specijalnog inkubatora za MRI dijagnostiku prevremeno rođenih beba, novorođenčadi, dece i omladine. Po nabavci uređaja, isti će biti poklonjeni Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine iz Novog Sada.

U duhu poštovanja koorporativne društvene odgovornosti IM „Matijević“ će i u narednom periodu nastaviti da podržava akcije sličnog tipa i pruža pomoć onima kojima je potrebna.

2016. KK CRVENA ZVEZDA TELEKOM BEOGRAD
DOBROTVOR ZA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA OBNOVU CRKVE SV PAVLA I PETRA U MODRINOM SELU – OPŠTINA KISTANJE R HRVATSKA
DONACIJA BITKA ZA BEBE – kupovina 10 INKUBATORA ZA BETANIJU
DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU – VETERNIK
S.O.S DEČIJE SELO – SREMSKA KAMENICA
POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU U OBRENOVCU
POMOĆ NAJUGROŽENIJIM PORODICAMA U SRBIJI – DONACIJA U HRANI