Organizaciona šema

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD
ul. Rumenački put br. 86, 21000 Novi Sad
PIB: 100276831 / Matični broj: 08588759

1

Skupština društva

(osnivači – dva udela)

2

Stručne službe društva:

3

Stručne službe društva:

Sektor marketing
Knjigovodstveno – finansijski sektor
Komercijalni sektor
Sektor za opšte pravne i kadrovske poslove
Sektor obezbeđenja i zaštite na radu

4

Oblast proizvodnje:

Direktor proizvodnje
Kontrola kvaliteta i ispravnost sirovina i proizvoda
Linija klanja krupne stoke sa depoom
Linija klanja živine
Pandleraj
Prerada

5

Maloprodaja

Rukovodilac maloprodaje
Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja maloprodaje
Maloprodajni objekti (144 specijalizovana maloprodajna objekta)

6

Tehnički sektor:

Služba održavanja
Služba transporta
Štamparija