1866 Grill tanka kobasica vakuum, 245g

1260 Narodna kobasica “r”

1261 Narodna kobasica “v”

1268 Lovačka kobasica “r”

1269 Lovačka kobasica “v”

1266 Gril tanka kobasica “r”

1267 Gril tanka kobasica “v”

1264 Slovenačka kobasica “r”

1265 Slovenačka kobasica “v”

1289 Roštiljska kobasica

1270 Juneća kobasica

1262 Slaninska kobasica “r”