Vesti

Industrija mesa Matijević

Priboj – otvaranje diskonta

09.03.2017.

Priboj-uskoro

Industrija mesa Matijević

Otvaranje diskonta – Vlasotince

15.11.2016.

flajer-vlasotince-%d0%b0

Industrija mesa Matijević

Otvaranje diskonta – Raška

07.11.2016.

flajer-raska-priprema

Industrija mesa Matijević

Otvaranje diskonta – Niš

19.07.2016.

flajer-Nis-01sajt

Industrija mesa Matijević

Otvaranje diskonta – Despotovac

30.06.2016.

flajer-Despotovac3-01

Industrija mesa Matijević

Otvaranje novog diskonta u Surcinu

16.06.2016.

d

Industrija mesa Matijević

Industrija mesa “Matijević” podržala humanitarnu akciju “Pomoć za Teodoru”

13.05.2016.

za-teodoru

Industrija mesa Matijević

POZIV za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara ADPP ZLATICA LAZAREVO

03.05.2016.

Na osnovu člana 335., 365. i člana 441. st. 1 tačka 7) Zakona o privrednim  društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon i 5/2015), Nadzorni odbor ADPP ZLATICA LAZAREVO objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara ADPP ZLATICA LAZAREVO

Saziva se  redovna godišnja  skupština akcionara ADPP ZLATICA LAZAREVO koja će se održati dana 06.06.2016. godine u Lazarevu, ul. Glavna bb, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem  dnevnom redu :

1.Izbor predsedsednika skupštine (predsednik neposredno na skupštini imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika)

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

3.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora

4.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 %  knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 27.05.2016. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva,  imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva iznosi 114.582  glasova, koji odgovora ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (114 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije  3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa  Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine  ADPP ZLATICA LAZAREVO saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici i na oglasnoj tabli društva, te na internet stranici Registra privrednih subjekata, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka i  sva druga dokumentacija može se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Lazarevu, ul. Glavna bb, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

            Obaveštenje akcionarima sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva www.zlatica.co.rs

Lazarevo, dana 28.04.2016. godine

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

         Milenko Dulović

Industrija mesa Matijević

POZIV za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara Ravnica a.d.Bajmok

03.05.2016.

Na osnovu člana 335., 365. i člana 441. st. 1 tačka 7) Zakona o privrednim  društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon i 5/2015), Nadzorni odbor RAVNICA AD BAJMOK  objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara Ravnica a.d.Bajmok

Saziva se  redovna godišnja  skupština akcionara Ravnica  AD Bajmok koja će se održati dana 03.06.2016. godine u Bajmoku, Zubačište 72a, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem  dnevnom redu:

1.Izbor predsedsednika skupštine (predsednik neposredno na skupštini imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika)

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

3.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora

4.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 %  knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 23.05.2016 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva,  imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva iznosi 1.148.195  glasova, koji odgovora ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (1.148 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije  3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa  Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine  Ravnica AD Bajmok saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici i na oglasnoj tabli društva, te na internet stranici Registra privrednih subjekata, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija može se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72a, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

                Obaveštenje akcionarima sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva www.ravnica.co.rs

Bajmok, dana 28.04.2016.godine

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Jelena Graovac , dipl. oecc

Industrija mesa Matijević

POZIV za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara BEZDAN AD BEZDAN

03.05.2016.

Na osnovu člana 335., 365. i člana 441. st. 1 tačka 7) Zakona o privrednim  društvima (“Službeni glasnik

RS“, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon  i 5/2015), Nadzorni odbor BEZDAN AD BEZDAN

objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara BEZDAN AD BEZDAN

Saziva se  redovna godišnja  skupština akcionara BEZDAN AD BEZDAN koja će se održati dana 07.06.2016. godine u Bezdanu, ul. Somborski put bb, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem  dnevnom redu:

1.Izbor predsedsednika skupštine (predsednik neposredno na skupštini imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika)

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

3.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora

4.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 %  knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 28.05.2016. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva,  imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva iznosi 1.110.166  glasova, koji odgovora ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (1.110 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije  3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine  BEZDAN AD BEZDAN saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici i na  oglasnoj tabli društva, te na internet stranici Registra privrednih subjekata, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka i  sva druga dokumentacija može se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bezdanu, ul. Somborski put bb, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

            Obaveštenje akcionarima sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva www.ppbezdan.rs

Bezdan, dana 28.04.2016. godine

                                                                                     PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

         Nikola Radičev

Industrija mesa Matijević

Radno vreme tokom praznika

26.04.2016.

radno-vreme-1-maj

NAJVEĆI IZ NEMAČKE POSETIO NAJVEĆEG IZ SRBIJE

NAJVEĆI IZ NEMAČKE POSETIO NAJVEĆEG IZ SRBIJE

20.04.2016.

Novi Sad 20. April 2016.  – Vlasnik najveće nemačke mesne industrije Tönnies, Clemens Tönnies došao je danas u Novi Sad u posetu Industriji mesa Matijević. Tokom svoje posete obavio je razgovor sa Petrom Matijevićem, vlasnikom Industrije mesa Matijević i obišao klanicu i proizvodne pogone za koje je imao samo reči hvale. Tema razgovora bila je potencijalna saradnja dva giganta zarad rasta i razvoja srpske privrede. Industrija mesa Matijević jedina je mesna industrija koju je gospodin Tonnies posetio jer kako kaže samo u njoj prepoznaje potencijal kao i da je jedina mesna industrija na ovom tržištu koja može po svojoj veličini, higijeni i načinu rada da parira nemačkim kompanijama. Razgovori su bili  konstruktivni na obostrano zadovoljstvo a sve u cilju razvoja domaće privrede. Zajedničkim razgovorima vlasnici dve kompanije došli su do zaključka da Srbija neće biti samo „zemlja mogućnosti“ već da će se te mogućnosti uskoro i ostvariti. „Tonnies je dobro došao u Srbiju jer će zasigurno svojim znanjem, tehnologijom i pristupom poslu unaprediti srpsku tehnologiju proizvodnje mesa kao i tehnologiju proizvodnje svinja u kojoj Srbija znatno zaostaje “, rekao je vlasnik Industrije mesa Matijević, Petar Matijević.

  net

Industrija mesa Matijević

Svecano otvaranje diskonta 119 Novi Sad

04.04.2016.

sajt

Industrija mesa Matijević

Radno vreme od 04.01.2016.

26.03.2016.

radno-vreme

Industrija mesa Matijević

Nacrt ugovora o pripajanju kontrolisanog društva s ograničenom odgovornošću…

21.10.2015.

ugovor-Dijamant

Industrija mesa Matijević

Svečano otvaranje diskonta Matijevć u Velikom Gradištu

30.09.2015.

Veliko-gradiste-FLAJER-STR1

Industrija mesa Matijević

Svečano otvaranje diskonta Matijevć u Beogradu

24.09.2015.

Beograd-FLAJER-STR1WEB

Industrija mesa Matijević

Svečano otvaranje diskonta Matijevć u Ubu

15.09.2015.

 

UB-sajt-INFO

Industrija mesa Matijević

Svečano otvaranje diskonta mesa Matijevic u Pančevu

29.08.2015.

PancevoSAJT-OBJABVA

Industrija mesa Matijević

Nova investicija – ćevapčići i pljeskavice

21.08.2015.

investicija

Industrija mesa Matijević

Humanost na delu

28.07.2015.

IM MATIJEVIĆ POMAŽE NAJUGROŽENIJIM PORODICAMA U SRBIJI

Industrija mesa MATIJEVIĆ sa svojom firmom Mlintest iz Šida, ovih dana je Udruženju građana „Humanitarni pravac“ iz Beograda isporučila četiri tone paštete, tonu mesnih narezaka i pet tona testenine, a sve u ukupnoj vrednosti od oko tri miliona dinara, kao pomoć finansijski najugroženijim porodicama u Srbiji. Ovakvim i sličnim akcijama solidarnosti i humanosti, IM MATIJEVIĆ je još jednom pokazala koliko daje značaja društvenoj odgovornosti.

U Novom Sadu, 24.07.2015. godine

 

Industrija mesa Matijević

Svečano otvaranje diskonta mesa Matijevic u Trsteniku

09.07.2015.

Trstenik-sajt

Industrija mesa Matijević

Matijević i Tönnies našli zajednički interes

01.07.2015.

Vlasnik kompanije IM „Matijević“ d.o.o. Novi Sad, Petar Matijević, danas je bio domaćin predstavnicima kompanije „Tönnies“. Na ovaj način ostvaren je prvi korak u saradnji najvećih proizvođača mesa iz Srbije i Nemačke. Sastanku su prisustvovali najveći predstavnici kompanije „Tönnies“, dipl. Betriebsw Ulrich Grewe, business Development Manager i dr Ernst – Friedrich Klenke, Menagment und Beratung, kao i predstavnici IM „Matijević“.

Razgovor je tekao na obostrano zadovoljstvo, pri čemu su predstavnici kompanije „Tönnies“ izneli svoje planove u vezi ulaganja u stočarsku proizvodnju na teritoriji Vojvodine. Iskazali su posebno interesovanje za način i obim proizvodnje na farmama u vlasništvu kompanije „Matijević“,  kao najvećeg proizvođača svinja i prerađivača mesa u Srbiji.

Na ovaj način Petar Matijević je podržao dolazak kompanije „Tönnies“ u Srbiju, istakavši pri tome da je u zajedničkom interesu obe kompanije povećanje obima stočarske proizvodnje, izvoza poljoprivrednih proizvoda i podizanje ukupnog kvaliteta mesa, kao i otvaranje novih radnih mesta. U cilju postizanja što bolje saradnje, dogovoreni su redovni sastanci između obe kompanije, gde bi se razmatrali eventualni problemi u primarnoj proizvodnji i mogućnosti unapređenja mera zdravstvene zaštite životinja.

Petar Matijević je i ovaj put pokazao da Srbija teži ka Evropi i da će dolazak strane kompanije unaprediti stočarsku proizvodnju u Srbiji i podstaći domaće proizvođače na ulaganje u proizvodnju i nove tehnologije.

Ovakav vid saradnje i postizanje zajedničkih interesa dve velike kompanije u istoj oblasti proizvodnje, može da bude samo primer drugim domaćim i stranim kompanijama da uspešna saradnja vodi ka zdravoj konkurenciji i postizanju dobrih poslovnih rezultata.

Novi Sad, 01.07.2015.

IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD

Industrija mesa Matijević

Svečano otvaranje diskonta mesa Matijevic u Petrovcu na Mlavi

15.06.2015.

Petrovac-na-Mlavi-FLAJER

Industrija mesa Matijević

Novo radno vreme prodavnica I.M. “Matijević”

25.04.2015.

Novo-radno-vreme-01

Industrija mesa Matijević

DOO RIBAR NOVI KNEŽEVAC OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE ZATVORENIM PONUDAMA

16.03.2015.

ram

DOO RIBAR NOVI KNEŽEVAC

Svetozara Miletića 25, Novi Kneževac

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE

ZATVORENIM PONUDAMA

DOO RIBAR iz Novog Kneževca nalazi se u Novom Kneževcu čija je osnovna delatnost proizvodnja rečne ribe na godišnjem nivou od oko 400.000 kg (šaran, tolstolobik, amur, štuka i u manjim količinama uzgaja se som, smudj, kao i druge vrste).

DOO Ribar raspolaže poljoprivrednim zemljištem u privatnoj svojini upisanoj u list nepokretnosti broj 840 KO Novi Kneževac, ukupne površine 530ha 20a 60m² i objektima u privatnoj svojini upisanim u list nepokretnosti broj  4559, 4577 i 4583 KO Novi Kneževac.

Proizvodna  površina ribnjaka je 263 ha vodenog ogledala, dok je ostala površina zemljišta pod trstikom i rogozom, kao i pašnjacima, livadama i nasipima. Ribnjak raspolaže sa dva tovilišta površine od 209 ha, dva mladičnjaka površine 48 ha i tri rastilišta ukupne površine 6 ha, u neposrednoj blizini regionalnog puta 111 Novi Kneževac – Banatsko Arandjelovo, i to:

 

 

I  POLJOPRIVREDENO ZEMLJIŠTE …………. 530ha 20a 60m²

 

I OBJEKTI ……………………………….. 1ha 17a 62m² (upravna zgrada i objekti privrede)

 

II  EKONOMSKO DVORIŠTE ……. 1ha 75a 75m²

 

 

Navedene nepokretnosti se prodaju ili izdaju u dugoročni zakup u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponudu dostaviti do 15.04.2015. godine, preporučenom pošiljkom na adresu:

 

IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD

Pravna služba

Rumenački put 86

– zatvorena ponuda – ne otvarati –

 

 

Prodavac zadržava pravo da odustane od Oglasa i ukoliko se u međuvremenu promene okolnosti obavezuje se da o tome blagovremeno obavesti zainteresovana lica.

Sve informacije i najave razgovora na telefon: 064/883 08 03, Nedeljko Berak ili putem maila:

nedeljko.berak@matagrar.com

Za RIBAR DOO Novi Kneževac

Nedeljko Berak s.r.

Industrija mesa Matijević

Otvaranje novog diskonta IM Matijević u Leskovcu

11.03.2015.

rad1-01

Industrija mesa Matijević

Ugovor o isporuci i montaži nove linije

11.02.2015.

Industrija mesa Matijević DOO Novi Sad je danas 11.02.2015.g. sa nemačkom firmom BANSS potpisala Ugovor o isporuci i montaži linije za klanje svinja kapaciteta 300 komada na sat, odnosno 2400 komada/8 sati. Investicija je teška 5 miliona EUR-a, a puštanje u rad se planira u julu 2015.g.  Linija je projektovana prema propisima i standardima EU koji su predviđeni da budu u primeni od 2019.g.
Ovakva investicija je nastavak dosadašnje prakse ovog preduzeća i sve veće tražnje potrošača da kupuju domaće kako po pitanju sirovine tako po pitanju visoko postavljenih standarda u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda. Smatramo da raspolažemo sirovinskom bazom koja mora biti ispraćena opremom najviših tehnoloških dostignuća u oblasti mesne industrije.

Za poznavaoce ove delatnosti IM Matijević DOO Novi Sad je i do sada važila za lidera u ovoj oblasti, a sa izgradnjom ove najsavremene linije čiji standardi će se u Evropi primenjivati tek od 2019.g. IM Matijević DOO Novi Sad će definitivno zadržati vodeće mesto u mesnoj industriji Srbije ali i šire u regionu.

Otvaranje novog diskonta IM Matijević u Vranju

Otvaranje novog diskonta IM Matijević u Vranju

09.12.2014.

matijevic-otvaranje-vranje
Otvaranje novog diskonta u Novoj Pazovi!

Otvaranje novog diskonta u Novoj Pazovi!

19.11.2014.

Pozivamo vas na svečano otvaranje novog diskonta Industrije mesa “Matijević” u Novoj Pazovi! Prvih 100 kupaca očekuje prigodan poklon!

matijevic-otvaranje-novi-pazar
Industrija mesa Matijević

Novi diskont u Novom Sadu!

24.10.2014.

Prvog dana novembra, otvoren je još jedan diskont IM “Matijević” u Novom Sadu. Tom prilikom prvih 100 kupaca nagradili smo poklonima.
Posetite nas na Trgu Republike 20 (Riblja pijaca).

im-matijevic-novi-diskont-novi-sad
Industrija mesa Matijević

Novi diskont u Prokuplju

27.09.2014.

IM “Matijević” je otvorila novi diskont u Prokuplju! Na svečanom otvaranju, 27.09. prvih 100 kupaca su dobili poklone. Možete nas posetiti u ulici Ratka Pavlovića br.207. u ustaljenim terminima kompanije Matijević.

World food Moskva

World food Moskva

03.09.2014.

INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO je ponosno predstavila svoje proizvode na sajmu hrane u Moskvi koji se održava od 15-18 septembra 2014.
World food Moskva - sivo

Ništa bez Matijevića