Naši proizvodi nisu putovali preko okeana da bi došli do vaše trpeze, već sa naših farmi stižu direktno do vas.

Koncept kompanije IM Matijević je baziran na principu "Od njive do trpeze", što podrazumeva da naše životinje hranimo sa 100% makrokomponentima poizvedenim na našim poljima, a kupujemo samo premikse koji učestvuju sa 5% potreba. Ovakav princip omogućava visok nivo kontrole i bezbednosti hrane čime se obezbeđuje plasman visokokvalitetnog mesa i prerađevina ka našim maloprodajnim objektima, a isključuje svaka mogućnost ugrožavanja zdravlja naših krajnih korisnika.


“Matijević Agrar” obrađuje 30.000 ha zemljišta širom Vojvodine i 2.000 ha u Republici Hrvatskoj. Primenom novih tehnologija i savremene poljoprivredne mehanizacije ostvaruje veoma visoke prinose svih ratarski useva. Na svojim obradivim površinama proizvodi sve makrokomponeneta za mešaone stočne hrane koje na četiri lokacije proizvode stočnu hranu potrebu za ishranu životinja na farmama Ova kompanije na svojim farmama godišnje proizvede i isporuči industriji mesa 100.000 tovnih svinja , 5.000 komada tovne junadi i 7.000.000 tovnim pilića čime zaokružuje sistem proizvodnje od njive do trpeze.