Narodna kobasica
"r"
1260
Slaninska kobasica
"r"
1262
Slovenačka kobasica
"r"
1264
Roštiljska kobasica
1289
Lovačka kobasica
"r"
1268
Juneća kobasica
1270
Grill tanka kobasica
"r"
1266
Grill tanka kobasica
245g, vakuum
1866
Lovačka kobasica
"v"
1269
Narodna kobasica
"v"
1261
Slovenačka kobasica
"v"
1265
Minhenska kobasica
1214